KAYPIN RIHSISUNCHIS LLAKI TAKITA “CANCION DESESPERADA”

Capítulo XIV en Yachay sapa wiraqucha dun Qvixote Manchamantan de Miguel de Cervantes Saavedra, 2005, Empresa Editora El Comercio S.A.

KAYPIN
RIHSISUNCHIS
LLAKI TAKITA
“CANCION DESESPERADA”

Sutiyuhta huh willakuykunata ima

CAPITULO XIV

Por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto.

Marcela acude al entierro de Crisóstomo, pero no para llorar de pena por su muerte, sino para explicar que ella jamás le había dado esperanza alguna de querer casarse con el ni con algún otro. Este famoso episodio es reconocido como uno de los más grandiosos homenajes a la libertad femenina en toda la literatura. Marcela explica que no tenia la culpa de haber nacido tan hermosa, y se queja de que los hombres sean tan crueles con ella, porque querían que se casara contra su voluntad.
Ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Crisóstomo, y cuan ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que, en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo.

La inesperada aparición de la bella Marcela turbó a todos los hombres que estaban presentes en el entierro de Crisóstomo y, cuando ella hubo terminado de hablar, muchos dieron señales de querer seguirla, dejando abandonado el cuerpo de su difunto amigo. Don Quijote les corto el paso a todos y dejo que Marcela siguiera su camino.

ISKAY ÑIQIN YACHAY SAPA WIRAQUCHA DUN QVIXOTE MANCHAMANTAN

Luy uyarihpahqa sinchi sumah takin rixuripun chay harawipiqa.
Ichaqa Vivaldoñathmi kayta nin: willawasqankupiqa
Marcelaqa sinchi allin sipasmi rixuripun. Kay takipiñatahmi Crisóstomo
Phiñakushan chikituymanta, Marcelah chinkakusqanmanta ima.
Chayqa manan allinchu riki chay sipaspa kawsayninpahqa. Chaymanmi kutirachin Ambrosiota ancha waqichasqa chay wañuhwan kaspa, khaynata:

-kaytan willasayki, wiraqucha, yachanaykipah. Crisostomoqa kay harawitaqa qilqaruranmi Marcela karu llahtaman puririhtin. Chay sipasqa mana piwanpis khuyanakuypi kaspan purikachakuran munaynin ruwayta maskhaspa. Chaymi Crisóstomoh sanchanqa rixurin yuyaynillanpi, mana paywan imapis kahtin. Chaytahmi chay hawaqipiqa rixurimun chay mana allin yuyaykuna mana chaninpi. Chaywanpis, Marcelah allin kayninqa manan tahrunachu chay mana munahninku mana uynikusqanqa. Manan chay munahninkunataqa uyarihchu ancha k’ana kayninpi, nispa.

-Arí, chay rimasqaykiwanqa sullulqa ch’uyancharakapunmi, nispan rimarin Vivaldoqa.

Huh qilqatañatahmi liyiyta munasharan. Ichaqa chay tuyllapin tatirapun urquh muqukunpi huh munay qhawariyta rikuspan. Chay p’anpana qaqah lawt’unpin Marcela rixuriramun mana pihpa suyasqallan. Ima munaycha, ima sumah, ima llunp’ah sipasmi kasqa. Mana kayk’ahpis rikuhkunaqa ancha luluywanyá qhawapayakushanku manchay hanrarayaypi sinchi ch’inpitah mana imata rimarispalla. Manayá chay munaycha warmita hinaqa hayk’ahpis rikusqakuchu. Ambrosioñatahmi payta rikuruspaqa ancha phiñakuypi kayta rimarparimun:

-Yaw karari, basilisco sutiyuh, qhawariy kay waylluyniykih ayanta ñawiykiwantah qhawarispalla yawarninta ch’uhchurapuwah. Icha yaqapaschá k’ana rixurimushanki khayna wayna wañuchisqayki asiy asiylla qhawarih. Chay muqu patamanta pachachu sut’inchamushanki Nerón hina, Roma llahta kamayusqata. Icha sarutiyarunkichu kay ayata imaynan Tarquinoh ususin taytanpa ayanta sarutiyaran hina. Niwaykuyá imamantah hamushankiri kay aya p’anpaymanri. Crisostomoqa tukuy ima munasqaykitan hunt’aran kawsakushahtinqa. Yaqapaschá ayaña kaspipis hunt’anqa rimarisqaykitaqa imaynan ruwanku hinantin munahniyki waynakuna hina, nispa.

-Ambrosio, qanpis kayta uyariway. Manan chay rimasqakikuna hunt’ahchu kaypi rixurishani, nispan rimarillantah Marcelaqa. Kaypin ch’uyancharuyta mana chanin rimaylla rimasqankuta munani. Ima raykutah nuqari wañurachiyman karan Crisostomotari. Uyariwaychisya, tura ñañaykuna, chiqahta rimarusqaytaqa mana chanin yuyaymanaykuna karunchakapunanpah. Yachashanin kamahninchispa yuyaymana quwaqanchiswanqa ima raykun sumah, munay ima sunqu suwa kasqankuta. Ichaqa manan pipas maypas, chaykuna hina kahtinqa, munanan kanan pitapas, maytas chay sumahpa chay llikayku rixurihtinqa. Chay munay wayllukuhñatah millay kanman chayri munananallanatahchu kanman mana sunqunpi ima waylluypis rixurishahtin. Pipas kay rimayllawanchu kamachinan: munaykin sinchi sumah kahtiyki. Chayqa qanpis munawanaykipunin, nispa. Chaywanpis chay munapakuhñatah sinchi millay qharqa kanaman, chay sumah sipas, munananchu kanqa chay munahninta. Chayqa manan riki allinchu kanman. Manan chay chihniy runaqa nimanchu: wayllukushaykin munaycha kahtiyki, qanpis munawanaykipunin millayña kahtiypas” nispaqa. Munaycha pura kamañatah tinkunkuman chayri paykunapis waylluy pachapichu rixurinanku, manan riki.

Munaycha kaspapis manayá munanakuymanqa churakunkuchu. Munaychakunaqa kusan riki qhawarinapahqa ichaqa
Munanakuypahqa manan hinallachu chayqa kamarikun. Chaymantapis mana yupay atinan munaycha runakunaqa chaymi riki mana lluy sumah kahtillanchu munanamanqa puririna. Chayqa saphinchakunmi sapanka urna achhunayukunankupi, wayllunakunanpi ima. Chiqah munanaykuyqa manan t’aqa t’aqachu kanan, manatahmi chayman kallpawan churanachu kanqapis. Sunqu uxumanta lluhsimuhmi kanan. Chhayna imapis kanan kashahtinchu ima raykutah qankunari munankichis huh wayna munanaytari mana nuqapi chay wayllukuy saphinchakuhtinri.
Mana chayqa kayta tapusaykichis: mana kamahninchis munaychatachu ruwawanman karan, aswan millayta, nuqa phiñakuymanchu mana munakuhniy achhuyamuwahtikichis. Chaypipas kaytan yuyaymananaykichis: nuqaqa manan munaychachu rixuripuni axllakusqay rayku. Chaytaqa kamahninchismi quwasqa mana mañakushallahtiy, mana axllakushallahtiy. Kataripas mana riki huchayuhchu wañuchih miyuyuh rixurispa. Chaywanmi riki wañuchin achhuyuhnintaqa. Chhaynallatahyá munay warmipas mana achhuyuhtaqa manan imananpaschu, achhuyuhnintatami ichaqa wayllukuyman churayun mana munashaspalla. Sumah warmiqa, ch’uya kayninpiqa, allin ispada hinan. Mana llamiyuhta manayá imananpaschu. Llamiyuhtatahmi ichaqa kuchurapunman icha rupharirachinmanpis mana yachaspa caimán churakuhtinqa.
Alli ch’uya kasqa nunah kallpanmi. Mana kaykunawanqa manan ima munay kaypis sumah kaypis rixurinmanchu. Munaycha kaychu huhcha, chaychu hayratana kanqa yanqallamanta, pipas maypas chay munaycha waylluhtin hinaspatah pay mana munanchu chayman churakuyta. Nuqaqa qispisqan paqarimunarani chaytahmi, qispisqa kanay raykun kay mallki mallki uxupi tiyakuyta maskhani, kay mayuchakuna ch’uya unuyuh kahtinku chaykunapi rixuripuni paykunawantahmi rimayman churakuni. Chaychu hucha kanman. Ninan kani ichaqa sinchi karunchasqa mana pitapas ruphanaypah. Ispadan kani icha allin waqaychasqa mana pitapas k’irinchanaypah. Chay rikuwaspa k’askapakuhniytaqa rimayninwan rimaykuspan tukuy imatapis ch’uyancharuni.
Munasqanku t’ikallinanta maskhahkunaqa yanqan suyanku. Manan Crisostomotapis, may runatapis yukanichu. Manan paykunataqa niranichu qhipa p’unchaykunamanmi munayki nispaqa. Manan nuqachu wañurachini chay waynataqa. Paychá chaymanqa churakun pay kikillanmanta. Qankuna niwankichisman kayta: crisostomoqa allin munayniyuhmi karan nispa chayqa kaytaya willarusaykichis:

Chay kikin p’unchay kay k’itipi paywan tinkuhtiykun mañakuwaran paywan yananchakunaypah kusi kawsakuypi, sumah thaskiriypi ima. Chay kikillanpi nini: yaw wiraqucha, nuqaqa manna qhariyuhchu kasah hayk’ahpis. Qispiy munasqaypin munani sapachallay kawsakuyta. Allpallan nuqah kaynintaqa saminchanqa. Paytahchá riki mana uynikuranchu chay rimasqaytaqa hinaspa suyaran nuqah munanayta ch’uyatapuni nishahtiy. Nuqachu huchayuh kayman chiqah rimayta mast’arishahtiy. Paymi riki wayrah phukumusqan suyuman waypun chawpi p’unqupitahmi chinkayapun, hillp’ukapun pay kikinmanta. Nuqaqa manan suyaway ninichu, manan imatapis qhipapah qhawarichinichu, manan imallapipas suyanantaqa kamariranichu. Chaychu nuqa huchayuh kayman paypa wañuqanmanta. Chaytaqa allintapunin yuyaymanarunaykichis. Palqusqay runan ataynikunan, llakikuchun mana rimasqayta hunt’ahtiy, willakuchun hahiy waqhasqay. Ichaqa mana chaykuna kahtinqa imamantah hayratawashankichisri, imamatatah paymi wañurachin nishankichisri. Nuqaqa manan imapipas rixurinichu chay kawsakuyninpiqa. Manan kamahninchis munanrahchu kunan kama nuqa waylluy axllanaytaqa, chaychu kunan pipas maypas tanqayuwanman huh wayna mana munasqay wayllunayta. Kay rimasqayqa ch’uyan kashan qankunatahmi nuqa hina chaninchashankichis chay ruwasqhaytaqa. Chay wañuhqa manan wañunchu chikimantachu, sanchamantachu, llakikuymantachu, mana waylluypi pantachisqaymantachu. Mantah munanichu piwanpas munanakuyman churakuyta chaychu hucha kanman. Manan riki. Chay rayku ch’usahyahkunaqa paykunah munayninkun. Ambrosiota sutiyawashanmi phiñamanta, “basilisco” katarimanta, mana munana sipasmanta ima. Manatah rihsiwankuchu chayqa amayá chhaynataqa rimanankuchu. Ima raykutah mana munanari kayman. Manan riki pitapas llullashanichu, yukashanipaschu.
Mana pitapas qatinichu, maskhanipaschu, rihsiytapis munanitahchu. Nuqaqa kusi kashani mallkikunawan rimaspa, ch’uya unupi qhawarikuspay mana pitapas waxllichispay. Crisostomopahqa munaynillanyá ruwana karan payllatahmi riki kamachiyta munaran huh runakunah sunqunpipas. Chaymantachu nuqa huchayuh rixuriyman. Manan riki. Nuqahpis qhapahmi kani chay raykun mana pihpa qulqintapis munapakunichu. Sapallaymi kani manatahmi munanichi pimanpis t’inkikuyta, pihpapis yanan rixuriyta, manan pitapis p’inqanichu, yukanichu, asikunichu piwanpis. Kay suyupi sipaskunah rimayninmi nuqah samiy kabraykuna qhawariytah sumah llank’ayniy. Munaspayqa siqaykunin urqukunah muqukun pataman chaymantatahmi qhawarayakuni hanah suyuh ancha munaycha kasqanta chay suyu q’aya q’isanchis kasqanta yuya yuyarispa

Chay rimariyta tukuruspanmi Marcelaqa puririkapun mallki mallkih sunqunman chinkayapusqa. Manan ima uyariytapis munanñachu. Chay aya p’anpaypi rixurihkunaqa anchatayá chanincharunku chay sipaspa yuyaynintaqa, aswantaqa sinchi hanrarayasqan rixuripunku munaycha kasqanmanta. Wakinkunaqa k’askasqan rixurinku chay ch’aska ñawinkunawan hinaspanmi catirita munanku mana imapahpis yuyarispa chay sumah sipaspa rimarisqanta. Chayta rikuspan dun Quijoteqa ispandanta hap’iykun chay sipas yanapananpah imaynan kamachin andante kawalliriya hinata. Chaymi khaynanta qaparin:

-Manan pipas maypas Marcela sipastaqa qatikunqachu mana chayqa kaypin nuqah phiñakuyninwan ch’usahyarapunqa, nispa. Payqa ch’uya rimaypi qhawarichin mana huchayuh kayninta Crisóstomoh wañuyninpiqa. Chaymantapis ninmi mana pitapis chaskinqachu sunqunpa wiraquchanpahqa, nispa. Chaymi lluy yachanan kayta: chay sumah sipasqa ancha unanchanan rixurinan allin sumah warmi hina. Payqa manan qatikachananpahchu. Sapallanmi kawsakuyta munan allin kaypi rixurispa, nispayá rimarirún.

Manayá pipas kuyurinchu chay suyumanta hahiy munay sipas mallki mallki suyuman puriripuhtinqa. Chantan riki dun Quijoteqa kamachiruran. Ambrosiotahmi p’anpakuypa usqharichikunanta mañayukullantah llapankuta. Chay t’uquta tukuruspankuqa, chay qilqakunata ima kanaruspankuqa, sinchi llakipiyá waqayuspa ima p’anparapunku Crisóstomoh ayantaqa. Chaymantaqa wisq’ayapunkuyá chay t’awqisqanku allpawan, rumikunawan ima chaypa patanpitahmi hatun rumita churarunku huh sañu ch’ila rumimanta ch’iqukunan kama. Chaypis, imaynan Ambriosio nin, kay qilqakunqa:

Kaypin p’anpasqa kakushan
Huh wayllupakuhpa kurkun.
Payqa uywa michihmi karan
Wayllusqan mana waylluhtin.
Munay sipasmi wach’irun

Suqunta k’iskiparuspa.
Chhaynan wayllukuypa chanin.
Chhaytahmi munakuypa aynin.

Chaymantaqa t’ikawan, mallki k’allmawan iman t’ikalliyachinku chay aya p’anpasqa waqataqa hinaspatahmi kacharparikapunku Ambrosiomanta sinchi llakipi. Hinallatatahmi Vilvaldopas paywan hamuhkunapis ruwarunku. Dun Quijotepas t’aqayakampunyá chay purih masinkunamanta. Paykunatahmi Sevilla llahtaman puririnankupah mink’arunku. Niyunkuyá hahiy suyupiqa kusan tukuy imapis qanpa runakuna yanapanaykipah, chanin kaypis allin rixurichinaykipah sapanka kallipi, sapanka ñankunah tupapurayninpi ima nirunkuyá. Dun Quijoteqa anchatan chay mink’asqankumanta añanchayukun ichaqa ninyá: mana Sevilla suyutaqa rimanrahchu. Kay suhyakunapin, kay qaqa suyukunapin supaypa wawan suwakuna, tukuy mana chaninta mast’arishanku, chaytarahmi allichanay kashan nispayá rimarirun. Chayta uyarispan chay wayna sipaskunaqa puriripunku tukuy imaymanamanta rimayuspa, aswantaqa Marcelah kawsakuyninmanta, Crisóstomoh wañurapusqamanta, dun Quijoteh waq’ayapusqanmanta ima. Kay andante wiraquchaqa Marcela maskhahyá puririn imaynan chay chiqah willakuypi uyarinkichis hina.

Puntuación: 3.75 / Votos: 4

Comentarios

 1. cesar escribió:

  admirable transcripcion felicitaciones

 2. wenceslao escribió:

  Nucca cusiscca cassani cai pagina qeswa simi parlacmanta. Nucca cani qeswa simi parlac warmimanta wachasca cani. jàtun ccochac Tiicaca nisca soncconpi. Allinmen cai yachainin chai jatun wali wiracocha Don Quijote dela mancha niscca sutiyuc yachaysapa. allin allin ñaupacman purichun runa simi yachainin ccàlantin pachamantawan.

 3. family pet insurance comparing escribió:

  Great website using straight answers and I am very happy to have read some of them on your own site.

 4. in university or college health insuranc escribió:

  Great content! Ive never heard about telemedicine prior to. It is fascinating what it does plus impact folks. Very often find intended for educative writing company and write a piece of writing pertaining to varieties of medication. Your site will help us a whole lot.

 5. overall health insurance businesses escribió:

  It’s a real excellent document. This site is so beneficial. I have to understand various other details about this particular posting. And so remember to supply various other specifics of this particular facet,Thanks.

 6. YANETHCHA escribió:

  ANCHATAN MASKARQANI QAYNA RIMAYKUNATA QICHWA SIMINCHISPI, KAYQAYÁ TARIRQUNIÑÁ

  ANCHATAN RIQSIPAKUYKICHUK KAY QILLQAQKUNATA, RURAQKUNATA, ÑAN YANAPAWANKUÑA IMA YACHAY ATINAYKUPAQPAS

  INA YANAPARIKUSUN, KUSKAPUNIN YACHACHINAKUSUN.

 7. Agen Bola escribió:

  I am writing a research paper and collecting information on this topic. Your post is one of the better that I have read. Thank you for putting this information into one location.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *